ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и цялото обработване на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

Личните данни и предоставената от нашите клиенти и партньори информация се използват единствено и само за целите и нуждите за изпъленение на предоставяните от нас услуги.

При обработка на личните Ви данни „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД се ръководи от следните принципи:

  • Законност и добросъвестност;
  • Точна определеност на целите на обработката;
  • Съотносимост с целите на обработката;
  • Точност и актуалност;
  • Съгласие на клиентите за обработка на данните, които представят само и единствено за техните нужди;

Обработването на личните данни се прави и когато това е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице (наш клиент) е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и действия предприети по негово искане.

С използването на нашите услуги, клиентите изрично се съгласяват, че „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите. Ние гарантираме, че личните данни и дадената от Вас информация, няма да бъде предоставяни под никаква форма на трети лица или използвана за цели, различни от изпълнение на предоставяните от нас услуги, освен в случите, предвидени в действащото законодателство.

Достъп до личните данни и информацията предоставена от Вас имат само служителите на дружеството ангажирани с изпълнение на конкретно предоставената от нас услуга, както и счетоводният отдел, доколкото това е необходимо за нормалното осчетоводяване на извършените услуги.

Извън регламентираното по-горе лични данни и информация могат да бъдат предоставяни и на държавни служби или институции само в предвидените от закона случаи.

В случаите, в които личните данни са получени от клиента, за който се отнасят „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД право да му предостави, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

  • Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • Данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
  • Информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Нашите клиенти имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път. Достъп се предоставя само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Физическото лице, чиито данни се обработват от „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД има право по всяко време да поиска заличаването, корeгирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

При установяване на нарушения на сигурността на личните данни, „КЕЙ ВИ ЕЙ“ ЕООД се задължава да уведоми Комисията за защита на лични данни без ненужно забавяне.

Контакт с Администратора на лични данни:

Телефон: 0898553266

Close Menu